Till startsida

Organizing in Action Nets: Institutional Innovation

 

Our "first concern is not with who is in charge, but with what to do". (Mol, 2008:41).

OAN (Organizing Action Nets, på svenska organisering i handlingsnät) är ett forskningsprogram som startade 2001. Dess ursprung var de iögonfallande förändringar som ägt rum inom organisationsteorin under de senaste decennierna, då dess fokus ändrades från strukturer till processer, från organisationer till organisering. Det konstruktionistiska perspektivet som är närvarande inom stora delar av den nuvarande samhällsvetenskapliga forskningen, hjälpte organisationsteoretiker att förstå att allting flyter, och att till och med förändring i sig kan stabiliseras som ett ständigt pågående fenomen. Den globala ekonomin och dess allierade, informationstekniken, har gjort det uppenbart att organisering går över både företags- och nationella gränser, att sammanslagningar och uppköp är vardagliga händelser, och att marknader har blivit mer virtuella än någonsin. Idéer färdas över hela världen och blir översatta till lokala praktiker.

Under det decennium som programmet varit aktivt har de deltagande forskarna (se nedan) prövat detta tillvägagångssätt i en rad samhällsrelevanta ämnen; organisering av finanser, teknikens roll i organisering och genusaspekter på organisering är några exempel (för en mer fullständig lista se Publicerat från OAN). Det senaste exemplet är en rad studier fokuserade på processer rörande "organisering vid hot och risk". Detta resulterade i en bok med samma titel, redigerad av Barbara Czarniawska, utgiven först på Studentlitteratur (2008), därefter på engelska på förlaget Edward Elgar 2009.

Det nya intresseområdet är Institutionell innovation. Århundranden av studier av institutioner visar tydligt att det tar lång tid för dessa samhälleliga uppfinningar att etableras och förändras, och även att de är mycket motståndskraftiga mot förändringar. Samtidigt finns det, och har alltid funnits, människor och organisationer som försöker att införa nya institutioner eller att förändra de gamla; med andra ord, att göra innovationer. Är det över huvud taget möjligt, och i så fall, vad kräver det? En rad projekt närmar sig denna fråga från olika perspektiv

Programansvariga: Professor Ulla Eriksson-Zetterquist och Docent Kajsa Lindberg

Programassistent: Lise-Lotte Walter

Lise-Lotte Walter är kommunikatör på GRI och programassistent för forskningsprogrammet Organizing in Action Nets. Hon ansvarar för GRI:s webbplats, publicering och layout av GRI-rapporter, trycksaker, boksättning, viss språkgranskning, GUP (Göteborgs universitets publikationsdatabas) och inköp av kontorsmateriel mm.

Forskare som deltar i programmet:

Professor Barbara Czarniawska

Hennes intressen innefattar produktion av nyheterna; mode i management och i managementforsknig; relationer mellan management och poulärkultur; genus och organisering; samt konstruktion av företag- och stadsbilder.

Nya publikationer relaterade till programmet:

Böcker: (2008) A theory of organizing, Edward Elgar;

Kapitel: (2009) Gabriel Tarde and organization theory. In: Adler, Paul (ed.)The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations. Oxford: Oxford University Press, 246-267;
(2009) (with Jan Mouritsen) What is the object of management? How management technologies help to create manageable objects. In: Chapman, Christopher S., Cooper, David J., & Miller, Peter (eds.) Accounting, organizations, & institutions. Oxford: Oxford University Press, 157-174; (2008) How to misuse institutions and get away with it: Some reflections on institutional theory(ies). In: Greenwood, Royston; Oliver, Christine; Sahlin, Kerstin and Suddaby, Roy (eds.) The SAGE handbook of organizational institutionalism. London: Sage, 769-782;

Artiklar: (2010) Translation impossible? Accounting for a city project. Accounting, Auditing and Acountability Journal, 23(3): 420-437; (2010) (with Tatiana Pipan) How to construct an actor-network: Management accounting from idea to practice. Critical Perspectives on Accounting, 21(3): 243-251; (2009) Emerging institutions: Pyramids or anthills? Organization Studies, 30(4): 422-441.

Fil. dr. Andreas Diedrich

Andreas Diedrich är intresserad av vilken roll som kunskap och teknik spelar i organisering av olika typer av verksamheter. 2004 disputerade han med avhandlingen Engineering Knowledge - How Managers and Engineers Practice Knowledge Management. I hans nuvarande forskning (tillsammans med bl a Fil. dr. Lars Walter) försöker han att utveckla en bättre förståelse för de konsekvenser som utvecklingen och spridningen av praktiker för bedömning och dokumentation av kunskaper och erfarenheter inhämtat genom det "livslånga lärande" (i Sverige vanligtvis kallad validering) får för individer, organisationer och samhället. Andreas studerar valideringspraktiker inom områden såsom integration av nyanlända flyktingar och andra invandrare, Försvarsmaktens arbete med professionaliseringen av soldatens roll, arbetet med validering av kunskap och kompetens i andra länder såsom Australien och Sydafrika samt företagens arbete med bedömning av sina medarbetarnas och verksamhetens kompetens, bland annat när det gäller strategiskt kompetensförsörjning eller omstrukturering av verksamheten. Andreas har publicerat sina resultat i bland annat Organization Studies, Culture and Organization och Scandinavian Journal of Management.

Tek. dr. Tobias Engberg

Han undersöker metoder att nå kunskap om situationer. Sådan kunskap har en avgörande betydelse för arkitektens arbete. Syftet med undersökningen är i förlängningen att begripa hur design förändrar organisering. För att design skall ses som sprungen ur en situation anses vanligtvis två motsatta krafter behöva samverka. Dels en yttre förståelse av situationen i dess hela omfattning vilken i sin tur reglerar arkitektens inre förmåga till fri fantasi genom skissande. Regleringen ses antingen ske genom att arkitekten själv reflekterar över sitt fantiserande eller genom att situationen ställer krav på fantiserandet i form av ett program. Detta synsätt problematiseras i Tobias Engbergs avhandling Skissandets mening (2010). Avhandlingen lyfter fram skissandet som en källa till kunskap om situationer. Arkitektens kunskap om situationen beskrivs som en samling tidigare erfarna kunskapsfragment, erinrade i detta nya sammanhang genom inlevelse i det rumsligt skisserade. Avhandlingen kopplar därmed skissandet till minneskonsten, där rumsligt minne fungerar både som lager och som heuristik.

Professor Ulla Eriksson-Zetterquist

Studerar organisering, med fokus på genus, teknologi, intersektionalitet och risk. Senaste publikationer inom det OAN-relaterade temat är:

Barbara Czarniawska; Ulla Eriksson-Zetterquist; David Renemark (2011).
Women and work in family soap operas. Gender, work and organization.

Andreas Diedrich; Ulla Eriksson-Zetterquist; Alexander Styhre (2011).
Sorting people out – The uses of one-dimensional classificatory schemes in a multi-dimensional world. Culture and organization.

Ulla Eriksson-Zetterquist; Rolf Solli; Alexander Styhre (2011).
Diskriminering inom Försvarsmakten - en intersektionell analys , GRI-rapport.

Ulla Eriksson-Zetterquist; David Renemark (2011).
Jämställdhet i organisationer – hur förändring görs hållbar, Malmö: Liber.

Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling; Alexander Styhre (2011).
Organizing Technologies, Malmö: Liber.

Ulla Eriksson-Zetterquist; U. Müllern; Alexander Styhre (2011).
Organization theory. A practice-based approach, Oxford: Oxford University Press.

Lars Strannegård; Ulla Eriksson-Zetterquist (2011).
Organisering. Malmö: Liber.

Docent Lena Ewertsson

Hon studerar innovationsprocesser med särskilt fokus på media och kommunikationsteknologier. Flera av hennes arbeten har varit inriktade mot att öka den historisk-sociologiska kunskapen om hur tre 'nya' byggstenar - satellit, laser (fiberoptik) och digital teknik - sedan mitten av 1900-talet gradvis har integrerats med befintliga arrangemang för telekommunikation (som t.ex. telefoni, radio och TV). Senaste publikationer inom det OAN-relaterade temat är:

Is Seeing Believing? The Experimental Production of Technical Standards for HDTV, in East Asian Science, Technology and Society: an International Journal (EASTS): Volume 4, Issue 3, p. 383-418, 2010; och The Triumph of Technology over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden (VDM Verlag 2010).

Fil. dr. Eva Gustavsson

Studerar organisering av tjänster - särskilt virtuell kundtjänst - med inriktning på genus och deras koppling till populärkultur. Är också intresserad av äventyrsturism och risk. Senaste publikationer inom det OAN-relaterade temat är: "Web woman: The on-line construction of corporate and gender images", (med B. Czarniawska), Organization (2004, vol. 11 nr. 5); "Kvinnor som teknik eller Stepfordfruar då och nu", (med B. Czarniawska) i Mellberg, U. (red.) Kunskapens vägar och forskningens praktik, (Arkiv förlag, 2005); "Virtual servants: Stereotyping female front-office employees on the Internet", Gender, Work and Organization (2005, vol. 12 nr. 5).

Ek. dr. Johan Hagberg

Studerar marknadspraktik och konstruktion av marknader inom detaljhandeln. Disputerade våren 2008 med avhandlingen "Flytande identitet: NetOnNet och e-handelns återkomst", i vilken aktör-nätverksteorin användes för att studera detaljhandelns förändring. Håller för närvarande bl.a. på med forskning om butikchefers arbete.

Ek. dr. Fredrik Lavén

Studerar hur planer, policy, metoder och standards överätts i praktiken, samt hur detta påverkar organisering av handling och aktörer. Fredriks nuvarande forskning (tillsammans med Andreas Diedrich) fokuserar hur en standard för kompetensförsörjning har utvecklats, spridits och särkilt hur den används i praktiken, med syftet att utforska hur det påverkar organiseringen av kompetensförsörjningsaktiviteter. I avhandlingen "Organizing Innovation - How policies are translated into practice" (BAS, 2008), som försvarades våren 2008, beskrev han hur innovationsteorier översatts till policy och svenska program för innovation. Genom fältarbete studerade han hur sådan policy omsattes i praxis i ett innovationsinitiativ som fokuserade interorganisatorisk utveckling av mikrovågsteknik i västra Sverige. Studien visade hur policy kan bli till organiseringsskript, som föreskriver arrangering av organisationsstrukturer snarare än innovationsarbete, när de omsätts i handling. Slutsatserna pekade därmed på vikten av att policy bör främja lokal anpassning och stödja, snarare än att styra, innovationsarbete.

Docent Kajsa Lindberg

Kajsa Lindbergs studier berör frågor kring förändringsprocesser och organisering mellan organisationer: hur gränser skapas och överskrids samt hur praktik konstrueras och rekonstrueras. För närvarande bedrivs tre studier inom ramen för OAN-programmet: "Marknad, entreprenörskap och praktik: En studie av apotek i omvandling", "Arbete i omvandling. Teknikens normativa och performativa karaktär" samt "Mellan offentlig och privat". Senaste publikationer relaterade till OAN-programmet är: "Bird flu - threat or oppurtunity?" i B. Czarniawska (red.) Organizing in the face of threat and risk. (Edward Elgar, 2009); "When the good days are over: Professionals meet new technology". (with U. Eriksson-Zetterquist and Alexander Styhre) Human Relations. 62(8) 2009; "Mellan offentligt och privat. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården." (red. med Maria Blomgren) (Santérus Academic Press, 2009); "Knotting the action net, or organizing between organizations" (med B. Czarniawska), Scandinavian Journal of Management (2006, vol. 22 nr. 4).

Docent Lars Norén

Studerar marknader som ett exempel på en "ny"organisationsform. Det empiriska studieobjektet är de offentliga marknader inom vård, skola och omsorg som har etablerats i snabb takt sedan 1990-talet i Sverige och i många andra länder. Det är politiker och administratörer som på olika sätt försöker konstruera och styra dessa marknader som om de skulle vara organisationer. Dessa kallas också ibland för kvasi-marknader. Av speciellt intresse i Lars Noréns forskning är hur köpare eller konsumenten på offentliga marknader konstrueras. Medborgaren i egenskap av konsument har vanligen en ganska liten betydelse medan exempelvis upphandlare, ideella organisationer, politiker, system för finansiering, försäkringsbolag och informationssystem är betydelsefulla för att definiera köparen på dessa offentliga marknader. Ett exempel på denna forskning finns i boken: Valfrihet till varje pris (BAS, 2003).

Fil. dr. David Renemark

Hans forskningsintressen är organisering och genus, arbetslivshistorier och karriär, risk och organisering. Han disputerade 2007 med avhandlingen Varför arbetar så få kvinnor med finanser?  -en studie av vardagen i finanssektorn (BAS, 2007). I ett pågående forskningsprojekt studerar han, tillsammans med Ulla Eriksson-Zetterquist, arbetet med att skapa förändring av jämställdhet i privata och offentliga organisationer. Ett annat forskningsintresse är organisering och risk, med särskilt fokus på de handlingar som utförs för att hantera en kris.

Fil dr. Lars Walter

Studerar organisering av arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsmarknadens organisation och organisering av arbete, konstruktion av arbetskraft och arbeten, organisering av matchning och förflyttning över och mellan arbeten, anställningar och befattningar. Senaste publikationer inom det OAN-relaterade temat är: Som hand i handske - En av studie av matchningsarbetet i ett personaluthyrningsföretag (BAS, 2005); Den nya arbetsmarknaden - Bemanningsbranschens etablering i Sverige (med O. Bergström, K. Håkansson, och T. Isidorsson,) kommande hos Academia Adacta.

Fil.dr. Karl Ydén

Studerar militär professionalisering och militärorganisationers interna dynamik och hur dessa påverkas av förändrade relationer till civilsamhället, nya uppgiftstyper och delvis förändrade kompetenskrav i samtidens komplexa konflikter.
Senaste publikation: ¿Kriget¿ och karriärsystemet. Försvarsmaktens organiserande i fred. (BAS, 2008).

Docent Peter Zackariasson

Studerar främst utvecklingen och användningen av datorspel och virtuella världar. Detta kan sorteras under ett generellt intresse av upplevelseekonomin. Fokus i dessa studier är organisering och ledarskap, samt marknadsföring. Under 2009 kommer boken Cyberkapitalism publiceras, denna handlar om den marknad som uppstått kring varor virtuella världar. I sitt senaste projekt studerar Peter hur datorspel om krig påverkar utövandet av det militära yrket. Senaste publikationerna inkluderar: Technology and Change in the Swedish Architectural Industry (Competitive Review, 2009). Game On: Competition and Competitiveness in the Video Game Industry (Competition Forum, 2008).

Presentation av OAN

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta